Regulamin serwisu www.ZdrowyPortal.com

Postanowienia zawarte w niniejszym Regulaminie stanowią regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 r., Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.)

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

Przedmiotem niniejszego regulaminu jest regulacja warunków korzystania oraz funkcjonowania Serwisu internetowego www.zdrowyportal.com utrzymywanego w domenie www.zdrowyportal.com, Regulamin określa prawa i obowiązki wszystkich Użytkowników Serwisu, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Administratora jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Serwis.

§ 1

Każdy potencjalny Użytkownik z chwilą przystąpienia do korzystania z usług portalu zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu i może podejmować dalsze czynności po uprzednim wyrażeniu zgody i akceptacji wszystkich jego postanowień.

Właścicielem Serwisu Internetowego taniezwiedzanie.com oraz plantripby.net jest StartUp „Net Ideas” prowadzony przez Mateusza Jakubowskiego w ramach Programu AIP - Fundacja Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości z siedzibą: 00-672 Warszawa, ul. Piękna 68, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000199402, posiadającymi NIP 524-24-95-143, zwana w dalej "Administratorem".

§2

W celu prawidłowego i niezakłóconego korzystania ze Serwisu stacja użytkowa Klienta winna spełniać poniższe minimalne wymagania techniczne:
1. Procesor 300 MHz lub o wyższych parametrach, pamięć RAM 128 MB
2. Łącze internetowe o przesyle danych 56.6k lub szybsze
3. Zainstalowana przeglądarka internetowa Firefox, Internet Explorer lub inna
4. System operacyjny – Windows 98, Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7 lub Mac OS X
5. Włączona akceptacja plików cookies oraz Skryptów Java,

2. Administrator nie jest zobowiązany do dostarczenia powyższych urządzeń i/lub oprogramowania.

3. Instalacja oprogramowania o którym mowa w ustępie 1 i 2 jest przedmiotem oddzielnej umowy licencyjnej pomiędzy Użytkownikiem a licencjodawcą.

4. W Serwisie wykorzystane są pliki typu cookies.

5. Serwis informuje Użytkowników, iż oferowane usługi za pośrednictwem Serwisu świadczone są za pośrednictwem publicznej sieci Internet. W związku z powyższym Serwis zwraca uwagę Użytkowników na to, iż korzystanie z usług Serwisu może wiązać się z ryzykiem związanym z ingerencją osób trzecich w transmisję danych przesyłanych za pośrednictwem sieci Internet pomiędzy Serwisem a Użytkownikiem.

§ 3

1. Informacje zawarte na stronie, a w szczególności informacje o możliwościach rezerwacji mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

Rozdział 2

Definicje

Użyte w regulaminie określenia należy rozumieć następująco:
1) Użytkownik - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z zasobów serwisu internetowego znajdującego się pod adresem taniezwiedzanie.com oraz plantripby.net posiadające pełna zdolność do czynności prawnych.
2) Administrator – StartUp „Net Ideas” prowadzony przez Mateusza Jakubowskiego w ramach Programu AIP - Fundacja Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości z siedzibą: 00-672 Warszawa, ul. Piękna 68, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000199402, posiadającymi NIP 524-24-95-143
3) Serwis – serwis internetowy znajdujący się pod adresem taniezwiedzanie.com oraz plantripby.net

Rozdział 3

Prawa autorskie

§ 1

Majątkowe prawa autorskie do treści znajdujących się w serwisie internetowym należą do Administratora serwisu oraz autorów poszczególnych publikacji i materiałów. Prawa autorskie podlegają ochronie przewidzianej w Ustawie z dnia 4 lutego 1994 roku - o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83, ze zm.). Korzystanie z serwisu internetowego nie oznacza nabycia przez Użytkownika jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do utworów w nim zawartych, Użytkownik może korzystać z tych utworów jedynie w zakresie dozwolonym w Ustawie o prawie autorskim. Warunkiem wykorzystania materiałów z serwisu jest uzyskanie pisemnej zgody Administratora. Za formę równoważną formie pisemnej uznaje się uzyskanie zgody za pośrednictwem poczty elektronicznej.

§ 2

Żadna część jak i całość materiałów zawartych w portalu nie może być powielana i rozpowszechniania lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji ) włącznie z kopiowaniem, szeroko pojętą digitalizacją, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez zgody administratora . Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie materiałów w całości lub w części bez zgody Administratora lub autorów z naruszeniem prawa jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.

Rozdział 4

Dane osobowe

1. Serwis przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z Ustawą o ochronie danych osobowych.
2. Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwia korzystanie z usług Serwisu. Dokonując rejestracji Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie danych osobowych Użytkownika w celu i w zakresie potrzebnym dla prawidłowego wykonania umowy oraz w celach marketingowych Serwisu.
3. Użytkownik poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawę o ochronie danych osobowych.
4. Serwis zobowiązuje się wykorzystywać przekazane przez Użytkownika dane wyłącznie w celu, w jakim zostały udostępnione i nie ujawniać ich osobom trzecim, o ile przepisy powszechnie obowiązujące nie stanowią inaczej.
5. Zgromadzone dane podlegają starannej ochronie, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Administrator dokłada wszelkich starań, aby przechowywanym danym zapewnić właściwy stopień bezpieczeństwa.
6. Użytkownik ma prawo wyrejestrować się z bazy użytkowników serwisu, wysyłając maila na adres kontakt[malpa]zdrowyportal.com.
7. Każdy rejestrujący się i/lub dokonujący zamówienia Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie na podany przez siebie adres email informacji związanych z przebiegiem transakcji, zawiadomień o zmianach w niniejszym Regulaminie.
8. Inne informacje dotyczące działania Serwisu, a także zawierające informację handlową o nowych produktach lub usługach Serwisu, o promocjach Serwisu oraz promujących produkty partnerów Administratora przesyłane będą tylko tym Użytkownikom, którzy wyrazili na to zgodę.

Rozdział 5

Postanowienia końcowe

§ 1

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie do świadczenia usług drogą elektroniczną, w szczególności do składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 2

Niniejszy regulamin obowiązuje od 10 listopada 2013 roku.

Tagi: ZdrowyPortal  

REKLAMA


Facebook

redakcja  |   o nas  |   dla mediów  |   reklama  |   współpraca  |   kontakt  |   polityka prywatności  |   Regulamin
Copyright 2013 © ZdrowyPortal.com. Wszelkie prawa zastrzeżone